Witaj Gościu. Zaloguj się lub Zarejestruj

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Regulamin ten przedstawia zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego BANKIopinie.pl, który znajduje się pod adresem internetowym www.BANKIopinie.pl .
  2. Przed skorzystaniem z Serwisu BANKIopinie.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. W trakcie korzystania z serwisu BANKIopinie.pl Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
  3. Materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie są weryfikowane przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Nie należy bez konsultacji ze specjalistą w danym zakresie stosować się do uzyskanych porad, w tym głównie porad prawnych, medycznych, podatkowych lub technicznych.
 2. DEFINICJE

  1. BANKIopinie.pl – serwis społecznościowy, którego właścicielem jest firma IT CITY MEDIA.
  2. Administrator – osobą zarządzającą i prowadzącą Serwis jest firma IT CITY MEDIA
  3. Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  4. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który w momencie rejestracji ma swój unikalny Login oraz Hasło.
  5. Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.
  6. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
  7. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), komentarze, obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) przekazane Serwisowi przez Użytkowników w celu ich publikacji w Serwisie.
  8. Email, Login oraz Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji.
 3. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SERWISU

  1. Właścicielem Serwisu jest firma IT CITY MEDIA, ul. Wandy Rutkiewicz 21/4, 50-571 Wrocław, NIP 7491987604
  2. Głównym celem Serwisu jest udostępnianie w sieci treści informacyjnych i edukacyjnych oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
  3. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu BANKIopinie.pl jest nieodpłatne dla wszelkich Użytkowników.
  4. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie pieniężne za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.
 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE

  1. Serwis BANKIopinie.pl umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami oraz dodawanie pytań do serwisu, a Użytkownikom zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów, w tym w szczególności dodawanie do Serwisu zdjęć. Użytkownik zarejestrowany może bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji serwisu.
  2. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne.
  3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta realizowana jest w specjalnej aplikacji w Serwisie.
  4. Ilość Kont jaką dany Użytkownik może posiadać w Serwisie nie jest ograniczona, niemniej w przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie i wykorzystywania któregokolwiek Konta w celu sztucznego generowania statystyk lub w innych celach naruszających funkcjonowanie Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia niektórych bądź w wyjątkowych wypadkach wszystkich Kont danego Użytkownika.
  5. Użytkownik, zakładając konto w portalu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych, które zawierają: aktualności portalu, powiadomienia przygotowane dla użytkownika, informacje o nowych artykułach w czytelni, informację o nowych serwisach zarządzanych przez administratorów portalu BANKIopinie.pl. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku, chyba że zgłosił przeciwne zastrzeżenie.
  6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
   1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
   2. wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez właściciela serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz Materiałów w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i Materiałów przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
  7. Liczba Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika oraz czas przechowywania plików w Serwisie BANKIopinie.pl nie jest ograniczona. Administrator zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia odpowiednich ograniczeń, w szczególności ze względów technicznych.
 5. ZASADY OGÓLNE

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie. Użytkownikowi niedozwolone jest:
   1. używanie w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
   2. umieszczanie Materiałów zawierających treści pornograficzne, upowszechniających wirusy i techniki łamania danych oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu Materiałów,
   3. umieszczanie w Serwisie BANKIopinie.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
   4. podejmowanie działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu BANKIopinie.pl lub naruszających jego markę (np. podszywanie się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Serwisu lub jego poszczególnych elementów),
  2. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Serwisie lub zablokować te, które są już dodane.
  3. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Materiałów.
  4. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administratora, odpowiednich dokumentów w tym zakresie.
  5. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie materiały które zamieścił w serwisie BANKIopinie.pl.
  6. Zarejestrowani Użytkownicy mogą umieszczać komentarze dotyczące wszystkich Materiałów znajdujących się w serwisie. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
  7. Użytkownicy w Serwisie zdobywają punkty (głosy). Punkty (głosy) te nie skutkują wypłatą wynagrodzenia pieniężnego lub przyznaniem nagrody, chyba, że Administrator postanowi inaczej.
  8. Pytania zadane w serwisie muszą być przyporządkowane do danej kategorii. Kategorię nadaje Użytkownik, wybierając spośród tych dostępnych w serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub usunięcia pytania znajdującego się z niewłaściwej kategorii.
  9. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Konto.
 6. PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. w uzasadnionych przypadkach to okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
   2. natychmiastowego skasowania każdego Materiału lub zablokowania Profilu Użytkownika, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
   3. zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu BANKIopinie.pl,
   4. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu BANKIopinie.pl,
  2. W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Serwis ma prawo wprowadzić dowolne ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do serwisu BANKIopinie.pl.:
 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu BANKIopinie.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osoby Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. DANE OSOBOWE

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w związku z uczestnictwem w Serwisie BANKIopinie.pl jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest Administrator Serwisu.
  2. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
   1. są one zgodne z prawdą,
   2. wyraża, stosownie do wskazań dokonanych podczas procedury rejestracji, zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) przez Administratora Serwisu w celu promocji (marketingu) produktów i firm
 9. REKLAMACJE

  1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@BANKIopinie.pl.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 10. INFORMACJE KOŃCOWE

  1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem BANKIopinie.pl prosimy kierować na adres: kontkat@BANKIopinie.pl .
  2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt@BANKIopinie.pl.
 11. ZMIANY REGULAMINU

 12. Administrator Serwisu BANKIopinie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, zgodnie z prawem polskim, poprzedzając ten czyn informacją na stronie głównej Serwisu. Na początku treści Regulaminu wskazana będzie data ostatniej zmiany.
 13. W przypadku, gdu Użytkownik nie zaakceptuje nowych postanowień, ma on możliwość odstąpienia od wcześniej zawartej umowy między Serwisem BANKIopinie.pl a Użytkownikiem, co w końcowym efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.