Witaj Gościu. Zaloguj się lub Zarejestruj
0 Odpowiedzi

Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 75,6 mln zł zysku netto w 2017 r.

Zapytał/a:   249 wyświetleń bank, raiffeisen, zysk
Raiffeisen Bank Polska SA

W 2017 r. Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 75,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 60,9 mln zł w porównaniu z 2016 r. Zysk brutto w ubiegłym roku poprawił się o 77,2 mln zł, czyli 84,1% w ujęciu rocznym, osiągając wartość 168,9 mln zł. Na wynik grupy miały wpływ następujące zdarzenia:

  • wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 2% w skali roku do 1,75 mld zł w porównaniu z 2016 r., w którym bank rozliczył jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji wynik z działalności operacyjnej poprawił się o 7% r/r;
  • spadek kosztów administracyjnych o ponad 7% r/r w wyniku realizowanych w ubiegłych latach inicjatyw oszczędnościowych oraz nowego programu optymalizacji;
  • spisanie marki „Polbank” w kwocie 114,0 mln zł;
  • wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 301,8 mln zł (+71,3% r/r), na co złożyły się wyższe odpisy w linii bankowości detalicznej oraz odpisy na projekty związane z finansowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE);
  • podatek od instytucji finansowych w wysokości 132,5 mln zł (niższy o 10,9% r/r).

Do wyższych przychodów w głównej mierze przyczynił się lepszy o 8,4% r/r wynik odsetkowy, który sięgnął kwoty 1,10 mld zł. Osiągnięcie takiego wzrostu było możliwe za sprawą poprawy rentowności depozytów, m.in.  na skutek zmiany ich struktury. Jednocześnie wynik z tytułu prowizji i opłat pozostał praktycznie na poziomie z 2016 r., osiągając 586,7 mln zł (-0,2% r/r). Zwrot z kapitału wzrósł na koniec 2017 r. do 1,2% (z 0,0% w 2016 r.), a marża odsetkowa netto do 2,2% (z 1,9%).

Aktywa Grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł i były o 8,0% niższe niż rok wcześniej. Spadek był głównie spowodowany niższym saldem aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu w efekcie zarządzania nadpłynnością Banku, jak również obniżeniem się wartości walutowych kredytów hipotecznych wynikającym z umocnienia się złotego do innych walut. W efekcie, pomimo wzrostu portfela kredytów gotówkowych o 15% r/r oraz kredytów dla przedsiębiorstw o 6% r/r, wolumen kredytów udzielonych klientom obniżył się o 4,3% r/r do poziomu 32,4 mld zł. Wartość zobowiązań wobec klientów zmniejszyła się o 5,5% r/r do 34,3 mld zł. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się na poziomie 94,4% (wobec 93,2% na koniec 2016 r.).